Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou

Barbora Gřundělová

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS., je interní doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a odbornou asistentkou na Katedře sociální práce FSS OU. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na FSS MU. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá genderovými předsudky a stereotypy v praxi sociální práce, genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků a sociální prací s rodinou.

Anotace:

CÍLE: Předkládaný empirický text hledá odpovědi na otázku: „Jak se projevují konstrukce matek-klientek a otců-klientů v sociální práci s rodinou v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickou oporu výzkumu tvořil sociální konstrukcionismus, interpretativismus, kritická teorie a feminismus. METODY: Pro zodpovězení otázky byla použita parciální data z kvalitativního výzkumného šetření2. VÝSLEDKY: Získaná data ukazují, že sociální pracovnice a pracovníci konstruují matky v prvé řadě jako pečovatelky a otce jako živitele. Tento tradiční model genderových rolí v rodině je sociálními pracovnicemi a pracovníky považován za přirozený a funkční, přičemž není kriticky reflektován. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorka dochází k závěru, že je nutné otevřít prostor pro genderově senzitivní a reflektivní jednání v praxi sociální práce s rodinou a upozorňuje na dosud nepříliš využitý prostor ve vzdělávání v sociální práci.

Klíčová slova:

gender, sociální práce, sociálně aktivizační služba, sociální konstrukce

s. 40–53