Kyberšikana – závažný sociálně patologický jev v současné populaci dospívajících v České republice a na Slovensku

Michal Panáček, Eva Žiaková

Medailon autorů:

PhDr. Michal Panáček absolvoval rigorózní řízení na Katedře psychologie a aplikovaných sociálních věd FF OU. V roce 2012 se stal vítězem soutěže studentských vědeckých prací „BENES AWARD 2012“ pořádané Masarykovou českou sociologickou společností, sekcí sociální patologie. V současné době studuje doktorandské studium na Katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. 

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. je vedoucí Katedry sociální práce na Filozofické fakultě University P. J. Šafárika v Košicích. V oblasti pedagogické se orientuje na aplikaci psychologických přístupů do teorií sociální práce, zabývá se psychologií osobnosti, sociální psychologií a psychopatologií. V oblasti vědecké se zabývá problematikou smyslu života v sociálně ohrožených skupinách.

Anotace:

Předkládaný příspěvek představuje problematiku sociálních deviací ve formě kyberšikany v české a slovenské společnosti ve vztahu k rozvoji informačních a komunikačních technologií. Uvádí pojmy vztažné ke kyberšikaně jako je kybernetický prostor – prostředí, v němž kyberšikana probíhá. Dále představuje virtuální identitu a její tvorbu ve vztahu ke kyberšikaně a také virtuální komunikaci a v souvislosti s ní rizikovou komunikaci. Riziková komunikace vede k účasti dospívajících na kyberšikaně. Závěr studie je věnován charakteristice kyberšikany a základním výsledkům výzkumu kyberšikany mezi českými a slovenskými dospívajícími, kterých se 30% stalo protagonisty kyberšikany.

Klíčová slova:

kyberšikana, informační technologie, komunikační technologie, dospívání, kyberprostor, psychosomatické poruchy

s. 79–99