Lidská důstojnost a sociální práce

Jindřich Šrajer

Medailon autora:

Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol., je odborný asistent na katedře teologické a sociální etiky a etického vzdělávání na TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věnuje se teologicko- etickým otázkám a křesťanské sociální etice.

Abstrakt:

Článek se zamýšlí nad implikací pojmu lidská důstojnost do oblasti sociální práce. Krátce je nastíněna aktuálnost tohoto pojmu v oblasti práva (lidských práv) a bioetiky. Pozornost je však zaměřena na dvojí pojetí lidské důstojnosti (inherentní a kontingentní) se zvláštním zřetelem na jejich silné a slabé stránky a vzájemnost, která je důležitým východiskem pro oblast sociální práce. Pro svoji vnitřní kritickou sílu je pojem lidské důstojnosti pro sociálního pracovníka výzvou, aby uměl přijímat sebe sama a klienta v úctě, respektu a zodpovědnosti a neposuzoval sebe a druhé primárně na základě výkonu. Dotýkáme se tak základního předpokladu kvality práce sociálního pracovníka.

s. 109 – 113