Mateřství soukromé i veřejné – případ instituce SOS dětské vesničky

Barbara Dobešová

Medailon autorů:

Mgr. Barbara Dobešová (roz.) Haklová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde pokračuje v postgraduálním programu. Zabývá se sociologií rodiny a teoriemi genderových rolí. Nyní, na rodičovské dovolené, zhodnocuje teoreticko-praktické poznatky v podobě vlastního občanského sdružení „Fair for family“, které si klade za cíl vytvářet férové podmínky pro rodinu ve společnosti.

Anotace:

Stať přináší výsledky z kvalitativního šetření v SOS dětské vesničce. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů se autorka snaží postihnout specifickou roli, kterou zde matky-pěstounky zastávají. Krátký teoretický úvod si všímá genderového determinismu v souvislosti s rozdělením společenského prostoru na sféru soukromou a veřejnou, dále pak moderního fenoménu individualizace. Analytická část přináší základní kategorie z rozhovorů s ohledem na koncepty soukromého a veřejného. Závěrem je zjištění, že role matky-pěstounky připomíná institut „mateřské dovolené“, je rolí osobní, náročnou a podhodnocenou. Řešením je uznání zásadního významu pro péči o děti a domácí práci, stejně jako zapojení mužů, což vyplyne v konečném důsledku v genderově rovnocennější společnost.

Klíčová slova:

genderové role, soukromé a veřejné, rodina a pěstounská péče, profesionalizace péče

s. 118–126