Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie

Dagmar Marková, Lenka Haburajová-Ilavská, Denisa Juhásová

Medailon autorů:

PhDr. Dagmar Marková, PhD., pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na výučbu sexuálnej výchovy, sociálnej psychológie a je lektorkou sociálno-psychologických výcvikov. Výskumne sa zaoberá sociálnymi aspektmi sexuality, sexuálnej výchovy a rodovosti.

Doc. PhDr. Lenka Haburajová-Ilavská, PhD., pôsobí na Fakulte humanitních studií Univerzity Tomáše Bati vo Zlíne. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na výučbu sociálnej práce, sociálnej politiky. Zúčastňuje sa prípravy a realizácie konferencií, workshopov pre pracovníkov pomáhajúcich profesií. Je riešiteľkou medzinárodných aj domácich vedecko- výskumných projektov.

Mgr. Denisa Juhásová vyštudovala odbor sociálna práca na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Zameriava sa na problematiku domáceho násilia a rodových aspektov násilia vo vzťahu k sociálnej práci.

Anotace:

V príspevku načrtávame niektoré fázy sociálnej práce, pričom ich špecifikujeme vzhľadom na problematiku domáceho násilia páchaného na deťoch. Následne prezentujeme výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na zmapovanie konkrétnych pracovných postupov a metód sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie.

Klíčová slova:

sociální práce, dítě, domácí násilí, fyzické, psychické, sexuální násilí a zneužívání, metody sociální práce, detekce, diagnostika, sociální intervence a terapie

s. 68–84