Motivační systém konkrétní neziskové organizace s ohledem na potřeby zaměstnanců

Eva Kubáčková

Medailon autorů:

Mgr. Eva Kubáčková je absolventkou Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sociálních studií (2009), magisterského studijního programu Sociální práce a sociální politika, specializace Personální management, a bakalářského studijního programu Mediální studia a žurnalistika. V současnosti pracuje jako asistentka generálního ředitele v projekční a inženýrské firmě v Brně.

Anotace:

Tato stať se zabývá srovnáním míry shody motivačních prvků využívaných či přítomných v postupech a dokumentech konkrétní neziskové organizace s reálnými potřebami jejích zaměstnanců. Do výzkumu byli zahrnuti řadoví zaměstnanci a vedoucí pracovníci na různých úrovních organizační hierarchie. Použitými technikami sběru dat byly polostrukturované rozhovory, standardizované dotazníky a analýza formálních dokumentů organizace. Polostrukturovanými rozhovory se zaměstnanci a vedoucími pracovníky organizace a analýzou formálních dokumentů autorka této stati zjišťovala přítomnost a uplatňování motivačního systému či jeho prvků v řízení organizace. Administrováním dotazníků a rozhovory dále ověřila reálné motivační potřeby zaměstnanců.
V závěru stati je zodpovězena hlavní výzkumná otázka, získaná data jsou interpretována a v diskusi jsou připojena také doporučení pro praxi.

Klíčová slova:

motivace, motivace práce, teorie motivace, potřeby zaměstnanců, neziskový sektor

s. 124–137