Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Peter Jusko

Medailon autorů:

PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a ako štatutárna zástupkyňa a koordinátorka občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje najmä problematike dobrovoľníctva, mimovládnych organizácií a sociálnej práci s rodinou. V praxi pôsobí aj ako lektorka a konzultantka v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a ako akreditovaná supervízorka.

Doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 1998. Je docentom vo vednom odbore sociálna práca a prodekanom pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB. Vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti sa venuje problematike sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, sociálnej práce vo verejnej správe a sociálnej práci s mládežou. Je členom Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike a Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality pri Rade Vlády SR pre prevenciu kriminality.

Anotace:

Cieľom príspevku je poukázať na možnosti zvyšovania zamestnateľnosti a zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. V prvej časti príspevku charakterizujeme kauzálne súvislosti dlhodobej nezamestnanosti a obmedzenia dlhodobo nezamestnaných v ich prístupe na trh práce, dôsledky dlhodobej nezamestnanosti a možnosti jej riešenia. V druhej časti príspevku sa zameriavame na dobrovoľníctvo ako jeden z možných spôsobov zvyšovania zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných. Prezentujeme empirické zistenia v tejto oblasti v zahraniční a na Slovensku a v závere približujeme konkrétny projekt zameraný na dobrovoľníctvo tejto cieľovej skupiny.

Klíčová slova:

nezaměstnanost, zaměstnanost, zaměstnatelnost, dobrovolnictví, dlouhodobá nezaměstnanost, sociální práce, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, aktivační činnost

s. 65–78