Možnosti využitia sociálnej práce v armáde

Milan Schavel, Jozef Goliáš

Medailon autorů:

PaeDr. Milan Schavel, Ph.D. pracuje ako vysokoškolský učitel na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity od roku 2003 ako interný zamestnanec. Zaoberá sa sociálnym poradenstvom, kompetenciami sociálneho pracovníka pri práci s klientom, podiela sa na tvorbe vzdelávacích štandardov v sociálnej práci na Slovensku.

Mgr. Jozef Goliáš je absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, iniciatívne sa zapája do možnosti využit činnosti sociálneho pracovníka v armáde.

Anotace:

Príspevok podporuje snahu o postupné začlenenie sociálnej práce a sociálneho pracovníka do systému armádneho zoskupenia. Poukazuje na skúsenosti v zahraničných armádach a na prezentované sociálno-patologické javy a potrebu ich riešenia práve prostredníctvom intervencie sociálneho pracovníka. Súčastou príspevku je aj prezentovanie výsledkov nenáročného prieskumu, ktorý bol uskutočnený vo vybraných armádnych jednotkách.

s. 106–125