Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody

Igor Hendrych

Medailon autorů:

PhDr. Igor Hendrych je absolventem oboru sociální politika a sociální práce na FSS MU a od roku 2010 je zde doktorským studentem. Více než dvacet let pracoval ve Vězeňské službě České republiky a v současné době působí jako asistent na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, kde se věnuje v rámci oboru sociální patologie a prevence výuce penologie a předmětů zaměřených na řešení problémů znevýhodněných sociálních skupin.

Anotace:

Cílem článku je teoretické posouzení konceptů zabývajících se sociální pomocí z hlediska vhodnosti jejich užití pro sociální integraci lidí po výkonu trestu odnětí svobody. Nesoustřeďuje se však zde na tuto problematiku komplexně, ale nazírá na ni optikou případných bariér, jenž si mohou způsobovat sami bývalí odsouzení svými často problematickými osobnostními charakteristikami. Autor se v úvodní části článku, podle poznatků předních českých penologů, věnuje klasifikaci této cílové populace z hlediska jejich osobnostních typologií. Následně se na této platformě snaží navrhnout a zdůvodnit volbu teoretických konceptů sociální práce, jež by na tuto problematiku nejlépe reagovaly ve smyslu efektivního zacílení sociální intervence.

Klíčová slova:

výkon trestu odnětí svobody, sociální integrace, teorie sociální práce, systemický přístup, přístup orientovaný na úkoly

s. 59–69