Multidisciplinární pohled na proces přípravy reintegrace odsouzených ve výstupních oddílech v českém penitenciárním prostředí

Petr Novák, Tereza Raszková, Petra Zhřívalová

Medailon autorů:

PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D., je psycholog a psychoterapeut. Pracuje jako psycholog oddělení výkonu trestu ve Věznici Jiřice. Spolupracuje s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci. Externě přednáší na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se odborně zabývá tématy sociální psychologie, adiktologie a epistemologie.

Mgr. et Mgr. Tereza Raszková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V letech 2006 až 2019 pracovala jako zaměstnanec Vězeňské služby České republiky (pozice vychovatel a speciální pedagog). Působila jako akademický pracovník na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde se věnovala pedagogické a publikační činnosti v oblasti penologie a postpenitenciární péče. V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci působí od roku 2018, kde se věnuje penologickému výzkumu.

Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D., je absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doktorát získala v oboru Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci se zabývá penologickým výzkumem.

Anotace:

CÍLE: Text popisuje proces přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následnou reintegraci do společnosti ve výstupních oddílech věznic. Zaměřuje se zejména na psychologické, sociálně pedagogické a právní aspekty uvedené přípravy. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Mnoho pachatelů trestné činnosti vykazuje deficitní či deviantní socializaci. Aby s nimi mohla Vězeňská služba České republiky efektivně pracovat, potřebuje znát jejich kriminologický profil. Za uvedeným účelem používá nástroj zvaný SARPO (prediktivní behaviorální nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených). Na základě hodnocení pak dochází ke stanovení obsahu programu zacházení, a to následně i pro pobyt ve výstupním oddíle. Jeho rámec je pak upraven právními předpisy různé právní síly (zákon, vyhláška, nařízení atd.) a počítá s variací přístupů a metod pedagogických, sociálně-právních a psychologických, se zřetelem ke konkrétně zjištěným rizikovým kriminogenním faktorům a potřebám každého jednotlivého odsouzeného. METODY: Autorský tým (s penitenciární praxí) používá metodu deskriptivní analýzy recentních dat z věznic a vazebních věznic v České republice. VÝSLEDKY: Text předkládá strukturovaný rozbor nejdůležitějších aspektů práce s odsouzenými ve výstupních oddílech. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Poznatky lze vzhledem k transdisciplinárnímu charakteru oboru využít jak ke zvyšování efektivity sociální práce v penitenciárním prostředí, tak v navazující postpenitenciární péči o osoby ohrožené sníženou schopností reintegrace.

Klíčová slova:

multidisciplinární přístup, osoby ohrožené sníženou schopností reintegrace, risk & needs assessment, výkon trestu odnětí svobody, výstupní oddíl

s. 40–58

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné