Multidisciplinární spolupráce pro děti a mládež s duševním onemocněním

Zdeněk Meier, Kristýna Gábová, Peter Tavel

Ing. Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D., je vědecký pracovník a manažer Institutu sociálního zdraví a Katedry křesťanské sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku cílených intervencí u zranitelných skupin, zejména romské komunity, seniorů a skupin ohrožených osamocením.

Mgr. Kristýna Gábová, Ph.D., vyučuje na Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkumně se věnuje zejména zkušenostem rodičů dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, podílí se na projektu Pro zdraví duše zaměřeném na děti s potížemi v oblasti duševního zdraví.

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., je ředitelem Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci a proděkanem Cyrilometodějské teologické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve svém výzkumu se zaměřuje na sociální determinanty zdraví a témata na pomezí psychologie a sociální práce. Je garantem dvou studijních programů (magisterský a doktorský) v oblasti sociální práce.

Abstrakt
CÍLE: Cílem této studie je na základě tematické analýzy představit zkušenost odborníků s multidisciplinární spoluprací v oblasti duševního zdraví dětí. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Multidisciplinarita v sociální práci je založena na spolupráci odborníků z různých oborů. Za využití různých modelů spolupráce umožňuje zasahovat do komplexních sociálních problémů a vytvářet holistický pohled na klienta. Cílené intervence v oblasti duševního zdraví nabývají na důležitosti a reforma psychiatrické péče včetně propojení sociálních a zdravotních služeb se stávají prioritou. Sociální pracovníci zde mají významnou roli. Multidisciplinární přístup pomáhá předcházet vzniku a eskalaci duševních potíží u dětí. METODY: Výzkum byl realizován prostřednictvím kvalitativní aplikované metody DIPEx a zahrnoval 19 rozhovorů s odborníky pracujícími s dětmi s potížemi v oblasti duševního zdraví. Výsledky byly zpracovány a analyzovány pomocí induktivní tematické analýzy. VÝSLEDKY: Odborníci identifikovali výhody multidisciplinarity, jako je vyšší kvalita, odbornost a efektivita, osobní podpora a lepší dostupnost psychiatrické péče. Nevýhody spatřovali např. v konkurenci a komunikaci mezi odbornostmi a v náročnosti. Jmenovali také systémové bariéry (nedostatečné metodické ukotvení, nízká podpora). Vnímání multidisciplinární spolupráce se mírně lišilo ve zdravotnictví, školství a sociální práci. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry naznačují potřebu větší podpory multidisciplinarity v sociální práci s dětmi, které jsou ohroženy vznikem nebo eskalací duševních onemocnění.

Klíčová slova
duševní zdraví dětí, multidisciplinární spolupráce, reforma psychiatrické péče, celostní přístup

s. 5-22

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné