Multidisciplinárny tíma úlohy psychológa v procese pracovnej integrácie jedincov so zdravotným postihnutím

Andrea Zemanová, Elena Kopcová

Medailon autora:

Mgr. Andrea Zemanová je absolventkou odboru psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská rep. V rámci svojho štúdia absolvovala študijné pobyty vo Viedni a Brémach. Venuje sa najma oblasti pracovnej a organizačnej psychológie. 

Mgr. Elena Kopcová pôsobí na Katedre psychológie FiFUK v Bratislave ako interná doktorandka. Je externou spolupracovníčkou n. o. Agentúry podporovaného zamestnávania v Bratislave, ktorá napomáha zdravotne postihnutým nezamestnaným začleniť sa do pracovného procesu. Zároveň je projektovou manažérkou v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave.

Abstrakt:

Predkladaný článok hovorí o potrebe a význame multidisciplinárneho odborného tímu pri integrácii zdravotne postihnutch ludí do pracovného procesu. Zameriava sa predovšetkým na prínos psychológov a ich špecifickej činnosti pre uvedený odborný tím. Zloženie tímu vrátane požiadaviek na odbornosť a kvalifikácie členov tímu, a to tak na úrovni európskej, ako aj slovenskej reality, sú ťažiskom tohto článku. Stať o úlohe psychológa v pracovnej integrácii naznačuje taktiež potenciál, ktorý sa dá v tejto oblasti rozvinúť.

s. 65 – 70