Narativní přístup v sociální práci: pomoc skrze reformulaci životních příběhů

Miloš Votoupal

Medailon autorů:

Mgr. Miloš Votoupal je odborným asistentem na Katedře křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň postgraduálním studentem Katedry sociální práce a sociální politiky Fakulty sociálních studií MU. Oblastí jeho výzkumného zájmu je inkluze osob s mentálním handicapem a dále pak oblast teorií a metod sociální práce, které také vyučuje.

Anotace:

Záměrem tohoto textu je představit narativní přístup jako možnou alternativu pro práci s klientem, či šířeji jako alternativní paradigma, tedy odlišný způsob pohlížení na charakteristiky a smysl sociální práce.

V první části textu bude mým cílem seznámit čtenáře s charakteristikou narativního přístupu a s předpoklady, z nichž tento přístup vychází, a také diskutovat specifika narativního přístupu za pomoci komparace narativní perspektivy a konceptu životní situace podle Bartlettové (1970), který je jedním ze základních teoretických modelů sociální práce. Jsem přesvědčen o tom, že tato komparace může poukázat na potenciál narativního přístupu otevřít některá témata, která zůstávají v rámci využití modelu sociálního fungování skrytá, a následně s těmito tématy i pracovat.

Druhá část textu bude věnována praktické aplikaci metod a technik narativního přístupu na práci s klientem. Budou prezentovány nejen jednotlivé techniky dekonstrukce a externalizace, ale i příklady konkrétní práce s klientem založené na aplikaci narativního přístupu.

Klíčová slova:

narativní přístup, dekonstrukce, externalizující rozhovor

s. 78–88