Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře

Jan Kaňák

Medailon autorů:

Mgr. Jan Kaňák pracuje jako sociální pracovní a krizový intervent v Terapeutickém centru Modré dveře a také jako asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje teoriím sociální práce (s přihlédnutím k diskursivní povaze práce a spirituálnímu diskursu v sociální práci), tématům týkajícím se krizové intervence a metodologii výzkumu. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity studuje doktorský studijní program a v disertačním výzkumu se věnuje konstrukci dělání sociální práce v situacích, kdy se setkávají diskursy profesionality a spirituality. Deset let pracoval na Lince bezpečí, se kterou dále spolupracuje při realizaci výcviku v telefonické krizové intervenci.

Anotace:

Předkládaná stať odpovídá na otázku: Jaké sociální konstrukce vztahu profesionálního diskursu a diskursu spirituality v sociální práci je možné najít v současné odborné literatuře? Nejprve v textu definuji Geeho kategorie, pomocí nichž analyzuji konstrukce vztahu diskursů, následně základně vymezím profesionální a spirituální diskurs v kontextu sociální práce. Výstupy analytické části jsou založeny na diskursivní analýze vybraných odborných textů. Analýzy 71 textů ukazují, že lze prostor konstrukcí rozdělit podle dvou os: profesionálně – spirituální exklusivismus a prospěchu konajícího / objektu intervencí. V tomto prostoru lze popsat pět konstrukcí souvztažnosti obou diskursů, a to sice: spirituálně senzitivní sociální pracovník, duchovní pracovník inspirovaný sociální prací, spirituálně senzitivní sociální práce, spirituálně orientovaná sociální práce a teologie senzitivní k sociální práci. Rozdíl mezi nimi je především v tom, zda je očekávané společenské dobro vázané na klienta, pracovníka, či na spásu (Boha), a také v tom, jaké intervence jsou vnímány jako adekvátní.

Klíčová slova:

diskurs, profesionální pojetí, spiritualita, diskursivní analýza

s. 72–91