Nový zákon o sociálnej práci na Slovensku: retrospektíva, perspektívy a otázniky

Andrej Mátel, Milan Schavel

Medailon autorů:

Doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Špecializuje sa na profesijnú etiku, sociálnu patológiu, teóriu a metódy sociálnej práce. Je členom akreditačnej komisie MPSVaR SR. V praxi sociálnej práce sa venuje komplexnej pomoci obetiam domáceho násilia, poradenstvu a supervízii.

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ako riaditeľ Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje sociálnej prevencii, sociálnemu poradenstvu, supervízii, celoživotnému vzdelávaniu sociálnych pracovníkov. V rokoch 2006–2012 bol predsedom Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. Aktívne sa angažuje pri kreovaní profesijného statusu sociálnych pracovníkov na Slovensku.

Anotace:

V júli 2014 bol na Slovensku schválený nový legislatívny rámec pre sociálnu prácu. Ašpiráciou zákona o sociálnej práci je utvorenie lepšieho profesionálneho zabezpečenia výkonu sociálnej práce. Jeho hlavným cieľom je podpora profesionalizácie výkonu sociálnej práce, a to najmä ustanovením nevyhnutných kvalifikačných predpokladov a zriadením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Príspevok prináša informácie o procese tvorby zákona a kritickú reflexiu jeho perspektív, vrátane predostretia otázok, ktoré nový zákon vyvoláva.

Klíčová slova:

sociálna práca, sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, komora, zákon o sociálnej práci

s. 66–78