Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí

Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v praxi sociální práce s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí.

Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., vystudovala doktorský studijní obor sociální práce na Ostravské univerzitě, kde se i v oboru sociální práce habilitovala. V současné době působí jako proděkanka pro vědu a výzkum na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Výzkumně se zabývá úlohou sociální práce a postavením sociálních pracovníků v sociálních službách, kvalitou sociálních služeb a procesem jejich transformace spojeným s deinstitucionalizací.

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., vystudovala sociální práci, působí jako ředitelka národní střešní organizace Síť aktérů pro domov, z. s., a dále se věnuje metodické práci v oblasti sociálních služeb pro rodiny s dětmi a sociálně-právní ochrany dětí v praxi osob pověřených k výkonu SPOD.

Anotace:

CÍLE: Popsat dvě v rámci výzkumu odkryté optiky v agendě sociálně-právní ochrany dětí: (1) idiografickou a (2) nomotetickou, a následně objasnit jejich implikaci v praxi. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Posuzování a rozhodování sociálních pracovníků probíhá v několika rovinách: personální; interpersonální; kontextuální a kritické. Idiografická optika zdůrazňuje jedinečnost a individuální přístup. Oproti tomu nomotetická optika nazírá na ohrožené dítě skrze určité unifikované posuzování, které vychází z objektivizace případu. Upřednostňování prvků té které optiky ovlivňuje intervence i proces posuzování. Nomotetický přístup přitom může omezovat autonomii a subjektivní rozhodování klientů. METODY: V rámci kvalitativní výzkumné strategie byla primárně analyzována a interpretována data získaná z 9 facilitovaných workshopů se sociálními pracovníky sociálně-právní ochrany. VÝSLEDKY: Idiografická optika umožňuje sociálním pracovníkům vyrovnávat se s narůstající komplexností řešených situací. Nomotetická pak vymezuje pole jejich působnosti dané legislativním rámcem. IMPLIKACE PRO PRAXI: Za důležité považujeme vyvážené uplatňování obou optik s akcentem na participativní způsoby rozhodování zasazené do legislativního rámce.

Klíčová slova:

sociálně-právní ochrana dětí, posuzování, nomotetické pojetí, idiografické pojetí

s. 78–88