Ověření modelu klíčových kompetencí v komunitní práci

Zuzana Stanková, Adéla Recmanová, Barbora Gřundělová, Adéla Kalusová

Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a metodičkou Centra metodické podpory komunitní práce Moravskoslezského kraje. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Věnuje se sociální exkluzi, komunitní práci, sociální práci v kontextu sociálně vyloučených lokalit a sociálním zdrojům.

Mgr. Adéla Recmanová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a metodičkou Centra metodické podpory komunitní práce Moravskoslezského kraje. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své činnosti se věnuje zejména metodické podpoře komunitní práce. V praxi se věnuje také prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a metodičkou Centra metodické podpory komunitní práce Moravskoslezského kraje. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své výzkumné a publikační činnosti se věnuje sociální práci s rodinou, komunitní práci a sociální exkluzi.

Mgr. Adéla Kalusová je sociální pracovnicí v neziskové organizaci a metodičkou Centra metodické podpory komunitní práce Moravskoslezského kraje. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Věnuje se sociální práci s rodinou, komunitní práci a sociální práci v kontextu sociálně vyloučených lokalit.

Abstrakt
CÍLE: Text si klade za cíl empirické ověření modelu klíčových kompetencí, zjištění míry subjektivně vnímané významnosti vybraných kompetencí a dalších kompetencí, které komunitní pracovnice považují za subjektivně významné pro výkon práce komunitního pracovníka v jednotlivých fázích komunitní práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy modelu implementace komunitní práce s využitím situačních a dynamických přístupů ke kompetencím. METODY: Metodika výzkumu vychází z kvantitativní strategie, primárně však jde o deskriptivní výzkum. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že většina respondentů považuje klíčové znalosti, schopnosti, dovednosti a postoje v jednotlivých fázích komunitní práce za naprosto až velmi významné. Obecně vyšší míru významnosti mají postoje komunitních pracovnic a pracovníků, a to bez ohledu na fázi komunitní práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Naše zjištění lze využít jako jeden ze zdrojů pro konstrukci vzdělávacích programů a kurzů komunitní práce.

Klíčová slova
komunitní práce, kompetence, komunitní pracovník

s. 84-106

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné