Paradigma rizikových faktorov v praxi sociálnej práce v trestnej justícii – praktické implikácie

Martin Lulei

Medailon autorů:

PhDr. Martin Lulei, PhD. v súčasnosti pôsobiaci na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Profilovo sa orientuje na sociálnu prácu v trestnej justícií. Publikoval viac ako 30 odborných, vedeckých článkov a kapitol v SR a v zahraničí (Francúzsko, Rumunsko, Česká republika, Holandsko). V roku 2010 bol členom expertnej skupiny Ministerstva vnútra SR pri Rade vlády pre prevenciu kriminality, ktorá sa zameriavala na kriminalitu mládeže. Od roku 2005 doteraz sa zúčastnil viacerých odborných podujatí a zahraničných mobilít a stáží (napr. Glasgow School of Social Work, Criminology Institute in Cambridge, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích). Zároveň je absolventom krátkodobého psychoterapeutického výcviku a ďalšieho certifikovaného vzdelávania v rôznych oblastiach s cieľovými skupinami sociálnej práce v rozsahu viac ako 400 hodín. V predchádzajúcom období sa prakticky orientoval na  prácu s obeťami trestných činov (občianske združenie Pomoc obetiam násilia), sociálne poradenstvo a prácu s mládežou s poruchami správania (občianske združenie Maják). Od roku 2011 je tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre kriminológiu a členom Európskej kriminologickej spoločnosti (ESC).

Anotace:

Praktické implikácie využitia paradigmy rizikových faktorov v sociálnej práci v trestnej justícii zdôrazňujú potrebu vedeckého prístupu v praxi. Vyhodnotenie rizikových, protektívnych faktorov a rizika recidívy trestnej činnosti ako i stanovenie následnej efektívnej intervencie sú vedecky zdôvodneným a efektívnym prístupom v praxi. Odborný článok sa zameriava na základné charakteristiky paradigmy rizikových faktorov a odborné argumenty podporujúce využitie tohto prístupu v slovenskej praxi. Zároveň sa zameriava i na vybrané odporúčania do praxe predovšetkým v súvislosti s neefektívnym systémovým nastavením výkonu probácie v kontexte Slovenskej republiky.

Klíčová slova:

kriminalita, paradigma rizikových faktorů, probace, sociální práce v trestní justici

s. 70–74