Perspektivy vývoje integrace cizinců na trhu práce v České republice

Hana Pořízková

Medailon autora:

Mgr. Hana Pořízková je od roku 2006 doktorandkou na katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své výzkumné činnosti se zabývá otázkami zahraniční pracovní migrace, migrační a integrační politikou a postavením a integrací cizinců na trhu práce.

Abstrakt:

Se vzrůstajícím počtem migrantů na území našeho státu nabývá na významu otázka jejich integrace. Za klíčový předpoklad integrace cizinců do společnosti je pak považována jejich integrace na trhu páce. Zkušenosti z některých evropských zemí však naznačují, že nalézt efektivní a účinnou cestu integrace cizinců na trh práce není vůbec jednoduché. Důkazem toho jsou vysoké míry nezaměstnanosti cizinců prakticky ve všech evropských zemích stejně jako výrazné rozdíly mezi ukazateli socio-ekonomické postavení na trhu práce mezi tzv. „native-born“ a „foreign-born“ pracovníky. V tomto textu se proto snažím zjistit, jaké jsou soudobé vývojové tendence v oblasti integrace cizinců na trhu práce a jaké jsou faktory budoucího vývoje v této oblasti v České republice. Odpověď na tyto otázky se snažím nalézt prostřednictvím údajů o stavu a vývoji zaměstnanosti cizinců v České republice, zmapováním dosavadního vývoje přístupu k zaměstnávání cizinců v České republice a na základě poznatků o současných opatřeních na podporu integrace cizinců na trhu práce. Tímto článkem bych chtěla poukázat na potřebu zkoumat a vyvíjet nové způsoby práce s cizinci vedoucí k jejich úspěšné participaci na pracovním trhu.

s. 67 – 77