Plánování péče v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory

Karolína Pechová, Martin Loučka

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Karolína Pechová je sociální pracovnice a doktorandka programu Sociální práce na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je koordinátorkou projektu Proces integrace paliativní péče do domova pro seniory v Domově Sue Ryder, z. ú. Je stipendistkou Nadačního fondu Avast – zaměřuje se na podporu spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory a mobilní specializované paliativní péče.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D., je ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a na období 2019–2022 byl zvolen členem výboru Evropské asociace paliativní péče.

Anotace:

CÍLEM tohoto příspěvku je představit plánování péče v závěru života jako svébytný proces i soubor technik pro zajištění adekvátní paliativní péče klientům pobytových služeb pro seniory. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Dostupná evidence i zkušenost z praxe poukazují na důležitost plánování péče v závěru života, pokud má být respektováno přání osob zemřít v místě dle svých preferencí. Tím mohou být i pobytové sociální služby pro seniory. V tuzemských podmínkách zatím chybí ucelený literární přehled této problematiky. METODY: Na položené otázky jsme odpověděli za využití integrativního přehledu literatury, dále jsme vycházeli ze zkušeností poskytovatelů v ČR. VÝSLEDKY: Výsledkem je praktický vhled do procesu plánování péče v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory v České republice. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Příspěvek může pomoci managementu pobytových sociálních služeb pro seniory v implementaci procesu plánování péče v závěru života, dává tak prostor pro další posun s ohledem na individuální plánování a péči o obyvatele v závěru života. Rovněž se může stát oporou pro sociální pracovníky (ale i další odborníky), kteří se podílí na procesu plánování péče v závěru života v domovech nebo jej přímo koordinují.

Klíčová slova:

plánování péče, závěr života, pobytové sociální služby pro seniory, koordinátor paliativní péče, paliativní péče

s. 112–126

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné