Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny

Anna Jílková

Medailon autorů:

Mgr. Anna Jílková, DiS., je doktorskou studentkou na katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Problematikou podporování rodin prostřednictvím resilience se zabývá ve své disertační práci.

Anotace:

Tento článek je zaměřen na zodpovězení výzkumné otázky „Jakým způsobem projekt Asistent do rodiny podporuje resilienci rodin?“. Resilience (odolnost, nezdolnost) je velmi aktuální koncept v sociální práci s rodinou, zaměřený zejména na zdroje a pozitivní potenciál klientů. Asistent do rodiny je projekt, ve kterém studenti v rámci výkonu praxe pomáhají rodinám v obtížných životních situacích. Pro zodpovězení výzkumné otázky se autorka zabývala vyhledáváním strategií v činnostech asistentů, které jsou popisovány některými autory jako strategie zvyšující resilienci. Jsou to jednak strategie zaměřené na riziko, na aktiva a na procesy v rodině, jednak pak také strategie působící na jednotlivce, na rodinu jako celek a na sociální prostředí rodiny. Byla použita kvalitativní výzkumná strategie, konkrétně metody analýzy dokumentů – záznamů asistentů ze schůzek s klienty, focus group s bývalými i stávajícími asistenty a zúčastněné pozorování. Poznatky mohou být využity k rozšíření stávajících metod práce s rodinou v pomáhajících profesích.

Klíčová slova:

asistence, kompetence, odolnost, prostředí, protektivní faktory, resilience, riziko, rizikové faktory, rodina, sociální fungování, sociální vyloučení, soudržnost rodiny, zdroje, zvládání, životní situace

s. 104–114