„Pomoc“ a „kontrola“ v poradenské praxi sociálních pracovníků z pohledu přístupu zaměřeného na řešení

Leoš Zatloukal, Lenka Tkadlčíková

Medailon autorů:

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., je lektorem kurzů a výcviků v institutu Dalet, vyučuje také na Univerzitě Palackého v Olomouci (CMTF).

Mgr. Lenka Tkadlčíková je studentkou Ph.D. studia „Sociální a spirituální determinanty zdraví“ na Univerzitě Palackého v Olomouci (CMTF), působí také jako vyučující na CARITAS-VOŠ Olomouc.

Anotace:

Cíle : Článek se zaměřuje na koncepty „pomoci“ a „kontroly“ v kontextu poradenství z perspektivy přístupu zaměřeného na řešení. Cílem textu je popsat několik teoretických modelů, které mohou být užitečné pro reflexi „pomoci“ a „kontroly“, a zároveň jsou kompatibilní s principy a důrazy zvoleného přístupu. TEORETICKÁ VÝCHODISKA : V textu vycházíme z přístupu zaměřeného na řešení a šířeji rovněž ze systemických / postmoderních přístupů. METODY: V článku jsou prezentovány modely popisující různé aspekty nebo pohledy na téma „pomoci“ a „kontroly“, které pocházejí buď přímo z přístupu zaměřeného na řešení, nebo z příbuzných teorií. Všechny modely jsou kriticky zhodnoceny a „asimilovány“ do zvoleného přístupu. Na příkladu z praxe jsou pak popsány možnosti jejich využití. VÝSLEDKY: Je popsáno sedm modelů reflexe „pomoci“ a „kontroly“, přičemž pět se zabývá „užší“ perspektivou dyády pracovník–klient a zbývající dva volí „širší“ perspektivu dalších aktérů v sociálním kontextu. Každý model je krátce představen, kriticky zhodnocen z perspektivy zvoleného přístupu a je naznačen způsob práce s ním na příkladu z praxe. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Reflexe „pomoci“ a „kontroly“ může přispět k hlubší reflexi spolupráce s klienty v poradensky zaměřené praxi sociálních pracovníků. Popsané modely nabízejí vodítka pro posilování spolupráce i nápravu případných problémů v této oblasti.

Klíčová slova:

sociální práce, poradenství, přístup zaměřený na řešení, spolupráce

s. 39–62