Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby

Radka Janebová

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových konferencí. Zabývá se kontexty rozhodování v sociální práci, kritickou sociální prací a genderovými aspekty sociální práce.

Anotace:

CÍLE: Text hledá odpověď na otázky, kde se vzala současná posedlost sociální práce riziky a jaké může mít důraz na rizika při posuzování životní situace lidí důsledky pro emancipační poslání sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vychází z teorie rizikové společnosti Ulricha Becka a kritiky neoliberalismu Davida Harveyho a Loïca Wacquanta. METODY: Je koncipován jako teoretická stať. Pro dosažení cíle byla využita metoda kvalitativní obsahové analýzy zahraničních a českých odborných zdrojů. VÝSLEDKY: Důraz na rizika může sloužit jako překážka k emancipaci lidí, a naopak jako nástroj oprese, když vede k přehlížení strukturálních příčin problémů, k obviňování lidí za jejich problémy a k bifurkaci. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Vědomí rizikovosti práce s riziky může napomoci rozvoji kriticky reflexivních způsobů práce při posuzování životní situace lidí i v rámci plánování další práce s klienty.

Klíčová slova:

sociální práce, rizika, posouzení, riziková společnost, neoliberalismus

s. 39–56