Postavení diskursu spirituality v sociální práci

Jan Kaňák

Medailon autorů:

Mgr. et Bc. Jan Kaňák pracuje jako sociální pracovník v terapeutickém centru Modré dveře a jako asistent na Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK. Je doktorským studentem sociální práce a sociální politiky na FSS MU a ve své disertační práci se zaměřuje na konstrukci výkonu krizově intervenčních služeb v kontextu potkávání diskursu spirituality s dalšími diskursy. Deset let pracoval na Lince bezpečí, se kterou dále spolupracuje při realizaci výcviků krizové intervence.

Anotace:

Stať koncipuji jako teoretickou odpověď na položenou otázku hledající místo diskursu spirituality v sociální práci od počátků sociální práce do současné doby. Sociální práci vnímám jako oblast, na jejíž praktické realizaci se diskursy výrazně podepisují. V současné době je jak v kontextu české sociální práce, tak především v kontextu anglicky psané literatury spiritualita vnímána jako součást sociální práce, objevují se texty věnující se spirituálně senzitivním intervencím, posuzováním životní situace s ohledem na spiritualitu a podobně. Diskurs spirituality se nicméně neobjevil v sociální práci jen tak a jeho přijímání, či vylučování z prostoru sociální práce, zdá se, souvisí se širšími společenskými změnami posunu od moderní k postmoderní společnosti. V textu nejprve definuji termíny spirituality, náboženství a uchopení diskursu a dále se věnuji samotnému objevování, či neobjevování se spirituality v sociální práci. Nabídnu členění podle Canda a Furman a zároveň se pokusím, za uvedení příkladů z textů odborných časopisů, navrhnout modifikaci periodizace dle uvedených autorů tak, aby více odpovídala českému kontextu.

Klíčová slova:

spiritualita, náboženství, diskurs, historický pohled

s. 30–46