Postupy a techniky včasnej intervencie u detí s detskou mozgovou obrnou

Patricia Dobríková, Michaela Hromková, Simona Predáčová, Barbora Kolková

Prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, kde je garantkou štúdia v odbore Sociálna práca, zároveň pôsobí ako klinická psychologička a supervízorka v sociálnych službách. Profesne sa orientuje na problematiku hospicovej a paliatívnej starostlivosti, výskum v sociálnej práci a tiež na včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. Je členkou viacerých národných a medzinárodných projektov.

Doc. Michaela Hromková, PhD., pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave ako odborná asistentka. Profesne sa orientuje na manažment v sociálnej práci, marketing a fundraising a tiež na včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. V súčasnosti je členkou KEGA projektu zameraného na E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti.

Mgr. Simona Predáčová je absolventkou Trnavskej univerzity v Trnave v odbore psychológia. Aktuálne pôsobí v Inštitúte detskej reči a venuje sa procesom komplexnej psychologickej diagnostiky, vedeniu a pripravovaniu voľnočasových aktivít pre deti. Vedie skupinové a individuálne terapeutické stretnutia zamerané na podporu osobnosti dieťaťa, rozvoj pozornosti, predškolskej pripravenosti, rozvoj hry a grafomotoriky.

Mgr. Bc. Barbora Kolková pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave ako interná PhD. študentka v druhom ročníku štúdia. Profesne sa venuje problematike rodín s deťmi so zdravotným postihnutím a problematike užívania návykových látok.

Abstrakt

CIELE: Hlavným cieľom štúdie je analyzovať dokumenty z vybraných databáz zaoberajúce sa včasnou intervenciou u detí s detskou mozgovou obrnou v ranom veku a poskytnúť prehľad o rozličných metódach a postupoch používaných v rámci včasnej intervencie pre deti s DMO. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie deťom v ranom veku je rozhodujúce pre ich ďalší vývoj a pre fungovanie celej rodiny. METÓDY: Obsahová analýza štúdií bola realizovaná v máji 2019 pomocou počítačového vyhľadávania. Vyhľadávanie bolo realizované v nasledovných databázach: SCOPUS (n = 37); Web of Sciences Current Content (n = 7); Web of Sciences Core Collection (n = 13) a Science Direct Databases (n = 1166). Analyzovaných bolo spolu 6 vybraných štúdií. VÝSLEDKY: Dôležitosť včasnej intervencie je najviac viditeľná v oblastiach: pohybové schopnosti, manuálne schopnosti, komunikácia, sociálny rozvoj. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Včasná intervencia ako služba na podporu rodín s deťmi má v súčasnosti nezastupiteľné miesto v slovenskej legislatíve. Včasné poskytnutie tejto služby totiž spolu s prístupom orientovaným na rodinu v rámci systematického interdisciplinárneho prístupu je pre rodinu s dieťaťom s detskou mozgovou obrnou veľmi dôležité.

Kľúčové slová

včasná intervencia, vývin dieťaťa, detská mozgová obrna

s. 5-19

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné