Poznámky k teórii a metodológii sociálnej práce

Štefan Strieženec

Medailon autorů:

Doc. PaeDr. Štefan StrieÏenec, CSc., pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa problematikou vymedzenia sociálnej práce ako samostatného odboru.

Anotace:

Stat – Poznámky k teórii a metodológii sociálnej práce – je zameraná na vymedzovanie sociálnej práce ako samostatného odboru. Cielom autora je načrtnút cestu postupného usporiadania základných teoretických východísk, obsahu a rozsahu sociálnej práce a jej praktického využitia v „každodennom živote človeka“. Využívaním metódy holizmu analyzuje metodologický postup časti a celku. Sociálnu prácu sleduje v troch rovinách: ako pomoc, „pomoc k svojpomoci“ a vyústuje do sociálneho potenciálu človeka v pozíciách sociálneho rozvoja ako celku. Súčasne naznačuje, že koncentrácia sociálnej práce iba na dysfunkčné prvky spôsobuje množstvo nejasností v artikulovaní predmetu sociálnej práce.Autor pokladá stat ako námet k diskusii o sociálnej práci.

s. 49–61