Pracovní podmínky a dilemata pomáhajících pracovníků

Mirka Nečasová, Libor Musil

Medailon autora:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde vede kursy týkající se praxe a supervize, mediace, poradenství a etiky sociální práce. Působí také v Občanské poradně Brno.

Doc. PhDr. Libor Musil, CSc., je vedoucím katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Zabývá se výzkumem kultury organizací služeb sociální práce. Vyučuje kursy: Úvod do SPSP, Kultura organizací soc. práce, Sociální stát aj. Mimo jiné publikoval monografii s názvem „…ráda bych Vám pomohla, ale…“, která je věnována dilematům práce s klienty v organizacích.

Abstrakt:

Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jak řadoví pracovníci vybrané nevládní organizace – charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby („CHOPS“) reagují na dilemata své práce s klienty. Autoři popisují konflikty očekávání, které lidé z CHOPS při práci prožívají, kladou si otázku, zda jsou vůči některým z nich morálně lhostejní, a ukazují, jak je morální citlivost vůči konfliktům očekávání staví před dilemata. Autoři líčí, co řadoví pracovníci CHOPS prožívají, pokud se jim některé dilema nedaří zvládnout, a pomocí příkladů z praxe ilustrují, jak svá dilemata zvládají tím, že je „obcházejí“, nebo tím, že usilují o změnu pracovních podmínek, které vedou k jejich vzniku.

s. 57 – 71