Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu

Jiří Frýbert, Alena Pařízková

Medailon autorů:

PhDr. Jiří Frýbert pracuje od října 2006 v plzeňském občanském sdružení Ulice – Agentura sociální práce jako terénní sociální pracovník. Od září 2009 působí též jako vedoucí terénního programu. Věnuje se práci s problémovými uživateli drog, osobám pracujícím v sexbyznysu a lidem ze sociálně vyloučeného prostředí.

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity. Ve své disertační práci se věnovala výzkumu životních drah českých migrujících ve Velké Británii. Výzkumně se zaměřuje především na otázky migrací, nerovností a genderu.

Anotace:

Neziskové organizace, které definují v projektech cílovou skupinu, tak velice často činí na základě etnicity klientů. Pro značné množství organizací jsou tak jejich klienti primárně definováni jako Romové. Cílem textu je konfrontovat perspektivu institucí, kdy až příliš často dochází k automatickému kategorizování lidí na základě určitých znaků, s pohledem samotných klientů a definicí jejich vlastní identity. Zajímá nás tedy to, zda klienti vidí samy sebe tak, jak je vidíme my. Z pohledu toho, zda jsou, či nejsou Romové. Během let 2009 a 2010 jsme prováděli průzkum mezi klienty naší organizace (terénní program pro uživatele drog a osoby živící se prostitucí), kdy jsme se formou anketního dotazování ptali na jejich subjektivní pohled na sebe samé. Získali jsme přes 400 odpovědí, které ukazují na složitost a nejednoznačnost celé problematiky. Definice klienta na základě určitých, stereotypně užívaných fyziognomických znaků nemusí být, a často nebývá, v souladu s jeho vlastní identitou.

Klíčová slova:

sociální práce, identita, etnicita, Rom, barva pleti, indiference

s. 87–104