Práva dětí s mentálním postižením v České republice v kontextu Úmluvy o právech dítěte OSN

Jan Šiška, Camille Latimier

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D., docent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, místopředseda sekce pro komparativní politiku a praxi při International Association for Scientific Studies of Intellectual Disabilities (IASSID), odborný konzultant pro Inclusion Europe, národní zpravodaj pro Academic Network of European Disability Experts (ANED), člen odborné skupiny pro vzdělávání při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany.

Mgr. Camille Latimier vystudovala politologii a lidská práva ve Francii, v Belgii a v České republice. Pracovala pro Inclusion Europe – evropskou asociaci lidí s mentálním postižením a jejich rodin a od roku 2008 je ředitelkou SPMP ČR, o. s. (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice).

Anotace:

Děti s mentálním postižením patří mezi skupiny nejvíce ohrožené porušování práv dítěte. Na základě šetření provedeného prostřednictvím kritické analýzy dokumentace a rozhovorů byla sestavena zpráva o stavu implementace Úmluvy o právech dítěte OSN (1989) v České republice v oblastech ochrana před násilím a zanedbáváním, rehabilitace a neintegrace, ústavní péče a deinstitucionalizace, zdraví a zdravotnická péče, vzdělávání, diskriminace, respektování názoru dítěte a nejlepší zájem dítěte. Výsledky šetření odhalily nedostatky v naplňování Úmluvy ve všech zkoumaných oblastech.

Klíčová slova:

mentální postižení, práva dítěte, implementace, Úmluva o právech dítěte, diskriminace

Jan Šiška, Camille Latimiers. 105–119