„Právo je nastavené celkem dobře, ale sociální pracovnice ho ovlivňují způsobem, který jim nepřísluší.“K otázce kontaktů v tzv. adaptační době v pěstounské péči

Sabina Zdráhalová, Radka Janebová

Mgr. Sabina Zdráhalová je doktorskou studentkou Katedry sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a zároveň se věnuje sociální práci s rodinami.

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň se věnuje moderování případových konferencí.

Abstrakt
CÍLE: Cílem článku je zjistit, jak je tzv. adaptační doba upravena v krajských metodikách k pěstounské péči v Královéhradeckém kraji, jak je ve stejné lokalitě zacházení s adaptační dobou reflektováno z perspektivy pracovníků organizací doprovázejících pěstouny a pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jak je vymezena v zákonech a celorepublikových metodikách, jak je teoreticky diskutována v české odborné literatuře sociální práce a v zahraniční odborné literatuře, a v závěru dát tato zjištění do souvislosti s národními a mezinárodními dokumenty vztahujícími se k právům dětí. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Východiskem je koncept nejlepšího zájmu dítěte, který je ukotven v Úmluvě o právech dítěte a návazných dokumentech. METODY: Využity byly kvalitativní obsahová analýza relevantních dokumentů a sekundární analýza polostrukturovaných interview a kazuistik zpracovaných sociálními pracovníky. VÝSLEDKY: Zjištění ukazují, že v praxi může docházet k rozhodnutím, která mohou být v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, s právními a metodickými dokumenty i s poznatky odborné literatury. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Odpovědné orgány by se měly začít zabývat důkladným vyhodnocením stávajícího fungování pěstounské péče a podporovat opatření, která zajistí dodržování práv dětí.

Klíčová slova
sociální práce, pěstounská péče, citová vazba, kontakt, adaptace

s. 76-91

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné