Psychosociální faktory stresu seniorů a jejich zvládání

Sylva Bartlová, Marie Trešlová

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Sylva Bartlová, Ph.D., se zabývá problematikou sociologie medicíny a zdravotnictví, kterou přednáší na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a rovněž na Fakultě sociálních studií MU. Je autorkou řady odborných článků a několika publikací týkajících se této problematiky jako spoluautor knihy Sociologie medicíny a zdravotnictví a knihy Sociologie zdraví, nemoci a rodiny. 

PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vyučuje klinické chirurgické obory v ošetřovatelství, komunikaci v ošetřovatelství a didaktiku v ošetřovatelství. Dlouhodobě se zabývá problematikou seniorů a podílí se na domácích i zahraničních projektech zaměřených na seniorskou populaci ve smyslu aktivní stáří a well-being.

Anotace:

Přehledová studie se zaměřuje na stres seniorů jako jednu z oblastí sociálních determinant zdraví. Představuje různé názory na stres a klade otázku, co převážně způsobuje stres seniorů a jak senioři tuto psychickou zátěž prožívají. Senior se setkává v této fázi lidského života s řadou životních krizí, které mohou vést k pocitům úzkosti, nízkého sebevědomí nebo k sociální izolaci a následně mohou negativně ovlivnit jeho fyzické a psychické zdraví. Z analýzy zdrojů je zřejmé, že příčiny stresu, který senioři prožívají, jsou multifaktoriální s převahou změn či poruch v sociální podpoře a komunikaci. Příčiny vzniku stresu, faktory ovlivňující stres, chování seniorů ovlivněné stresem i to, co senioři v těchto situacích prožívají, je důležité znát pro zdravotně sociální pracovníky, aby mohli poskytovat efektivní péči ve prospěch udržení a navrácení psychické pohody, rovnováhy seniorů. V rámci zdravotně sociálního systému v péči orientované na klienta je nezbytné nejprve zjistit, co prožívá klient, abychom porozuměli jeho problémům a mohli přistoupit k plánu péče, resp. plánu prevence či zvládání zátěžových situací. V uvedených zdrojích jsme však nezjistili, co senioři prožívají v důsledku psychicky zátěžových situací. Z těchto důvodů připravujeme kvalitativní a kvantitativní šetření, ve kterém se budeme dané problematice věnovat.

Klíčová slova:

senior, stres, prožívání, reakce, zvládání

s. 67–77