Psychosociální přístup jako neustále se vyvíjející koncept a jeho implikace v sociální práci

Karolína Přádová

Mgr. Karolína Přádová vystudovala transdisciplinární obor adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současné době je doktorskou studentkou sociální práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 2013 působila v nízkoprahových klubech pro děti a mládež, vedla výchovně edukačně preventivní skupiny pro děti z azylových domů, zaměřovala se na práci s dětmi i dospělými z vyloučených lokalit a následně na terénní práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Dlouhodobě se účastní také mezinárodního programu zaměřeného na léčbu poruch příjmu potravy.

Abstrakt
CÍLE: Cílem příspěvku je shrnout základní informace o kořenech a oblastech, ze kterých psychosociální přístup vychází a ve kterých se objevuje, a zařadit jej do systému věd. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Ve stati je sledován vývoj psychosociálního přístupu od 20. let minulého století do současnosti. Příspěvek se opírá o poznatky zakladatelek psychosociálního přístupu (Richmondová, Hollisová) i soudobých autorů vážících se k Asociaci pro psychosociální studia (např. Frostová, Luceyová, Frosh). METODY: Je čerpáno z děl převážně zahraničních autorů, kteří se věnují psychosociálnímu přístupu. Díla těchto autorů jsou porovnávána s cílem porozumění zkoumanému přístupu. VÝSLEDKY: Výsledkem článku je geneze koncepce psychosociálního přístupu. Dále jsou zmiňovány oblasti psychosociálního přístupu, je definováno místo psychosociálního přístupu v systému věd a je zmíněno téma psychosociálního přístupu v sociální práci. V posledním bodě příspěvku je přiblíženo, jak je z pohledu psychosociálního přístupu chápána sociální interakce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Prezentované poznatky mohou být přínosem pro všechny pracovníky i výzkumníky, kteří se zajímají o celistvé pojetí člověka a vnímají sociální a psychické procesy jako navzájem spojené a neoddělitelné. Je poukázáno na to, že při odstranění těchto hranic se mohou objevit doposud skryté struktury a procesy v kvalitativním poznání člověka.

Klíčová slova
psychosociální přístup, sociální interakce

s. 122-129

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné