Rapid test sociálnej rizikovosti rodiny

Eva Mydlíková, Peter Patyi

Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., je docentkou a vedúcou Katedry sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Výskumne aj publikačne sa venuje v širšom rámci rizikovým rodinám v kontexte sociálnoprávnej ochrany detí.

Mgr. Peter Patyi, PhD., je odborným asistentom na Katedre sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Výskumne aj publikačne sa venuje problematike násilia a subkultúram.

Abstrakt

Chybné rozhodnutia sociálnych pracovníkov dokážu fatálne ovplyvniť život dieťaťa a jeho rodiny. CIEĽOM príspevku je teda prezentovať proces tvorby, testovania a konštruktovej a obsahovej validizácie nového rapid testu sociálnej rizikovosti rodiny. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Autori článku, ktorí sa dlhodobo výskumne venujú poruchám a dysfunkciám rodiny, využili výsledky zakotvenej teórie predchádzajúcich výskumov a overovali platnosť novovytvoreného teoretického konceptu sociálnej rizikovosti rodiny. METÓDY: Na základe výsledkov kvalitatívnej analýzy dát boli zostavené položky testu určené na kvantitatívnu analýzu, tie sa následne štatisticky testovali na vzorke 307 sociálne rizikových rodín. Výstupom procesu je konštrukcia siedmich subtestov zostavených v elektronickom diagnostickom nástroji, ktoré boli podrobené overeniu úrovne platnosti prostredníctvom viacrozmernej štatistickej analýzy dát pomocou faktorovej analýzy. VÝSLEDKY testovania sú validné a štandardizované na populáciu sociálne rizikových rodín Slovenska. IMPLIKÁCIA PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Test je primárne určený sociálnym pracovníkom, pôsobiacim v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, a pomocou neho by mali byť schopní urobiť rýchly a relatívne objektívny odhad sociálneho rizika rodiny v aktuálnej situácii.

Kľúčové slová

rapid test, sociálna rizikovosť, rodina, sociálnoprávna ochrana, deti

s. 5-20

Číslo:

3/2021

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné