Reflektivní praxe v sociální práci: diskuse na příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi

Olga Hubíková, Jana Havlíková

Medailon autorů:

Mgr. Olga Hubíková je výzkumnou pracovnicí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV) – výzkumné centrum Brno, kde se dlouhodobě věnuje především kvalitativním výzkumům z oblasti sociální práce a sociálních služeb.

Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., je výzkumnou pracovnicí VÚPSV – výzkumné centrum Brno. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti sociální práce, v poslední letech zejména v agendách hmotné nouze a příspěvku na péči.

Anotace:

Cílem stati je přispět k prohloubení pochopení podstaty reflektivní praxe a významu jejího uplatňování sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty, a to s využitím příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi (HN). Jelikož v České republice není doposud mezi sociálními pracovníky povědomí o tom, co reflektivní praxe je, stále dostatečně rozšířeno, je pojem reflektivní praxe představen poměrně rozsáhle. Východiskem je reflektivní praxe v pojetí Fook a Gardner: od jejího teoretického zakotvení, přes praktické přínosy, až po nástroje a postupy jejího uplatňování v praxi. V kontextu reflektivní praxe, resp. její absence, je pak zvažován současný výkon sociální práce s lidmi v HN zajišťovaný Úřadem práce ČR. Při tom jsou reflexivně využity zkušenosti autorek z jejich výzkumných, publikačních, metodických a vzdělávacích aktivit zaměřených na sociální práci s lidmi v HN, které probíhaly v létech 2012–2015. V závěru textu jsou pak diskutovány možné přínosy a rovněž rizika případného zavedení postupů reflektivní praxe do prostředí sociální práce s lidmi v HN vykonávané na kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Klíčová slova:

reflektivní praxe, sociální práce, hmotná nouze

s. 42–57