Reflektovanie sociálnej práce sociálnymi pracovníkmi pracujúcimi s azylantmi a s cudzincami, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana

Martina Žáková, Daniela Strýčková

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., pracuje ako docentka na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2002 sa venuje problematike utečenectva a sociálnej práci so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Má praktické skúsenosti s prácou s cudzincami na rozvojovom projekte v Phnom Penhe v Kambodži a v Kwale v Keni.

Mgr. Daniela Strýčková je študentkou 3. ročníka dennej formy doktorandského štúdia na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Anotace:

Sociálna práca s azylantmi a cudzincami s poskytnutou doplnkovou ochranou je novším poľom sociálnej práce na Slovensku. Sociálna práca v tejto oblasti je poskytovaná prostredníctvom sociálnych pracovníkov pracujúcich pre dve mimovládne organizácie. Cieľom tohto výskumu bolo zistiť, ako sociálni pracovníci pracujúci s azylantmi a s cudzincami s poskytnutou doplnkovou ochranou reflektujú svoju prácu. Zamerali sme sa aj na to, ako sociálni pracovníci reflektujú svoju pracovnú náplň, čo vo svojej práci považujú za najdôležitejšie a čo je v ich práci problémové. Použili sme kvalitatívnu výskumnú stratégiu. Uskutočnili sme polo-štrukturované rozhovory so sociálnymi pracovníkmi. Všetci respondenti mali ukončené minimálne bakalárske vzdelanie. Väčšina sociálnych pracovníkov z tohoto poľa sociálnej práce na Slovensku bola súčasťou tohoto výskumu. Získané dáta sme zapísali metódou doslovnej transkripcie. Následne boli dáta kódované použitím programu Atlas.ti a kategorizované pomocou otvoreného kódovania. Zistenia opisujú, ako sociálni pracovníci vidia svoju prácu, svoje úlohy a poskytované služby, v čom vidia základ svojej profesie.

Klíčová slova:

azyl, doplnková ochrana, azylant, Slovensko, reflektivita

s. 19–29