Rodinný systém se závislým na alkoholu

Pavel Kliment

Medailon autora:

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D., pracuje od roku 1997 jako odborný asistent na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se zde obecnými problémy poradenství v sociální práci. V letech 1994–1997 pracoval jako psycholog Psychiatrické léčebny ve Šternberku na oddělení léčení závislostí, v letech 1999–2005 pracoval jako metodik sociální práce ve Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, kde zastával i funkci psychologa.

Abstrakt:

Ve své stati se pokouším zachytit podobu rodinného systému, jenž je spoluutvářen členem závislým na alkoholu. Na rodinu budu nahlížet z perspektivy psychologie rodiny. Rodinu tedy chápu v intencích psychologie rodiny jako dynamický systém, je vykládána ze systémových pozic. Uvedený přístup poskytuje nové možnosti, jak studovat rozličné jevy ovlivňující rodinu, tedy i dopad závislosti na alkoholu. Východiskem rozboru rodinného systému se stane část rodinného FIRO modelu. Díky tomuto rozboru dospívám k identifikaci těch interakčních faktorů vystupujících v komunikaci v rámci rodiny, které udržují a posilují alkoholovou závislost svého člena.

s. 61 – 67