Rovnosť príležitostí cez prizmu etiky starostlivosti, alebo o starostlivosti ako sociálnej a politickej praxe

Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová

Medailon autora:

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc., pracuje ako vysoko‰kolská uãiteºka na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, zaoberá sa feministickou teóriou, etikou a metafyzikou.

PhDr. Mariana Szapuová, CSc., pôsobí ako vysoko‰kolská uãiteºka na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, zaoberá sa feministickou teóriou, feministickou epistemológiou a etikou.

Abstrakt:

V štúdii predstavíme základné východiská a klúčové pojmy etiky starostlivosti a poukážeme na aktuálnosť koncepcie starostlivosti. Etiku starostlivosti, v rámci ktorej sa starostlivosť chápe ako sociálna a politická prax, možno považovať za dôležité východisko sociálnej politiky. Teoretické a filozofické východiská tematizovanej koncepcie spočívajú vo feministickej redefinícii konceptu tarostlivosti. Aktuálnosť a potreba uplatnenia perspektívy etiky starostlivosti sa dokumentuje na základe analýzy Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov v SR pomocou metódy TRACE. Prostredníctvom tejto metódy je možné odhaliť silné a slabé stránky uvedenej koncepcie a zároveň ukázať možnosť, ako aj potrebu praktického uplatnenia základných princípov etiky starostlivosti pri tvorbe politiky rovnosti príležitostí žien a mužov.

s. 56 – 70