Rozvoj osobnostních a sociálních dovedností potřebných pro praxi prostřednictvím akčního výzkumu

Bohdana Richterová

Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D., je vedoucí Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Výzkumně se zaměřuje na dvě témata: osobnostní rozvoj studentů a pracovníků pomáhajících profesí a práce s ohroženými dětmi. Je absolventkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii a supervizního výcviku. Poskytuje supervize pracovníkům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Abstrakt
CÍLE: Cílem příspěvku je představit možnosti a realizaci akčních výzkumů zaměřených na rozvoj osobnosti studentů pomáhajících profesí. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Představený přístup vychází z využití prvků osobnostně sociálního rozvoje v kombinaci s realizací čtyřfázového modelu akčního výzkumu. METODY: Text je členěn do dvou částí. První část vymezuje pojem osobnostně sociální rozvoj a akční výzkum, který propojuje na základě teoretických zdrojů s možnostmi osobnostního rozvoje. Druhá část představuje realizaci a výstupy 9 individuálních akčních výzkumů studentek Pedagogické fakulty zaměřených na rozvoj konkrétních oblastí. VÝSLEDKY: Příspěvek prezentuje témata práce studentů v rámci individuálních akčních výzkumů a jejich nové aplikované přístupy. Představuje také možnosti a limity této práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Text představuje jeden z možných přístupů rozvoje osobnostních a sociálních dovedností budoucích sociálních pracovníků s využitím akčního výzkumu.

Klíčová slova
akční výzkum, osobnostně sociální rozvoj, pomáhající profese, osobní reflektovaný deník

s. 23-39

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné