Sociálna práca s pozostalými

Beáta Balogová, Jana Levická

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD., je docentkou sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je absolventkou viacerých výcvikov či supervízie, rodinnej terapie A. Adlera a V. Satirovej, výcviku relaxačno-symbolickej terapie. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike seniorov, medzigeneračným vzťahom a rodine.

Doc. PaedDr. Jana Levická, PhD., mim. profesorka na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a je prodekankou tejto fakulty. Odborne sa venuje sociálnoprávnej ochrane, problematike teórie a metód sociálnej práce, je členkou viacerých profesijných združení sociálnej práce a nositeľkou vyznamenaní za rozvoj sociálnej práce na Slovensku.

Anotace:

Príspevok analyzuje kontext umierania a smrti vnímajúc túto situáciu z pohľadu sociálnej práce ako náročnú životnú situáciu. Zúčastnenými jsú nielen samotný umierajúci a jeho rodina, neskôr pozostalí, ale aj celý tím sprevádzajúcich profesionálov. Toto umieranie a smrť koncipujú aj otázky „end of life decisions“1 rozhodnutia o konci života, alebo „right to die“ alebo rozhodnutia na konci života. Zmiernením pre smútiacich je oblasť sociálneho poradenstva, ktoré im pomáha vyrovnať sa so stratou.

Klíčová slova:

umieranie, smrť, pozostalí, smútiaci, sociálna práca, poradenstvo pre pozostalých

s. 96–101