Sociálne súvislosti chudoby na Slovensku po roku 1990

Anna Žilová

Medailon autorů:

Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., působí na Ústavu sociálních věd Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku. Kontakt na autorku je anna.zilova@ku.sk, tel.: 00420 918 722 125.

Anotace:

Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém so sebou prináša riziká v oblasti celospoločenskej (hospodárske, politické, sociokultúrne a i.), ale aj alebo hlavne na úrovni indivídua. V príspevku sa venujeme sociálnym súvislostiam na úrovni indivídua a sociálnych útvarov ním vytváraných na mikro- a mezoúrovni.

Klíčová slova:

chudoba, sociálny problém, naučená bezmocnosť, reprodukcia chudoby, hodnoty, tradície

s. 64–76