Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice

Hana Pořízková, Miroslava Rákoczyová

Medailon autorů:

Mgr. Hana Pořízková je doktorandkou na katedře sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současné době se zabývá problematikou zahraniční zaměstnanosti, integrace cizinců na trhu práce a rolí veřejných služeb zaměstnanosti v procesu integrace cizinců na trhu práce.
 
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D., absolvovala doktorské studium v oboru sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 působí jako odborná pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Dlouhodobě se zabývá otázkami politiky pracovního trhu, sociálního vyloučení a sociálního začleňování. V současné době se zaměřuje zejména na výzkum postavení cizinců na českém trhu práce a jejich integrace do české společnosti, přičemž zvláštní pozornost věnuje analýzám příslušných oblastí sociální politiky.

Anotace:

V této stati se zabýváme vlivem sociálního a institucionálního prostředí na proces sociální integrace
cizinců v České republice. Vycházíme přitom z poznatků o významu prostředí, jeho očekávání i podpory, pro sociální fungování jedince. Koncept životní situace a sociálního fungování tak aplikujeme na problematiku sociální integrace migrantů žijících v České republice. Na základě rozhovorů s různými aktéry integrace a analýzy relevantních dokumentů popisujeme sociální a institucionální zdroje podpory prostředí a odkrýváme její různé funkce. Ve stati poukazujeme na jeden z problémů, s nímž se pomáhající profese při práci s imigranty potýkají, a tím je udržování či zvyšování závislosti klientů v důsledku nevyvážené podpory a selhávání zmocňující funkce pomáhajících profesí.

Klíčová slova:

životní situace, sociální fungování, sociální integrace, migrant, podpora prostředí

s. 133–144