Sociální asistence pro rodiny sdětmi jako jedna z forem terénní sociální práce

Jana Kahánková, Martina Myšíková, Dana Nedělníková

Medailon autora:

Mgr. Jana Kahánková je studentkou postgraduálního studia sociální práce na katedfie sociální práce ZSF Ostravské univerzity. Zabývá se evaluací v sociální práci.

Mgr. Martina Myšíková je studentkou postgraduálního studia sociální práce na katedfie sociální práce ZSF OU, kde využčuje sociální politiku a sociální práci s rodinami ve specifických situacích. Zabývá se vztahem sociální politiky a sociální práce.

Mgr. Dana Nedělníková působí jako odborný asistent na katedře sociální práce ZSF OU. Zabývá se metodami sociální práce, zejm. sociální prací se skupinami, na toto téma také publikovala učební text. Dále přispěla do zahraničních sborníků.

Abstrakt:

Cílem pfříspěvku je analyzovat sociální asistenci jako jednu z forem terénní sociální práce s rodinou. V textu jsou prezentovány různé výklady termínu terénní sociální práce a různá pojetí sociální práce s rodinou. Na základů praktických zkušeností a výstupů evaluace procesu a výsledku služeb poskytovaných Sdružením sociálních asistentů, o. s., v Ostravě je pfiedkládán model, který autorky označují jako sociální asistenci, upozornují však na nevyjasněnou terminologii, týkající se tohoto pojmu. Stat obsahuje informace o efektech této intervence a reflektuje některá praktická témata. Propojení s praktickými problémy terénní sociální práce je zdůrazněno v kasuistice, která je souãástí stati.

s. 49 – 59