Sociální exkluze na místní úrovni a strategie jejich překonávání

Jaroslava Šťastná

Medailon autorů:

PhDr. Jaroslava Šťastná je interní doktorandkou na katedře sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze a asistentkou na katedře sociálních věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Zabývá se především problematikou komunitní práce, komunitního rozvoje a sociální ekonomiky.

Anotace:

Článek prezentuje šetření studentů bakalářského studia katedry sociální práce FF UK pod vedením autorky článku, které bylo orientováno na fenomén sociálního vyloučení v pěti vybraných lokalitách v komunitách – České republiky. Uvádí příklady pěti různých cílových skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením: lidí s duševním onemocněním, drogově závislých, klientů azylových zařízení, Romů a cizinců (Vietnamců). Sociální vyloučení je považováno za jedno z klíčových témat sociální práce a sociálních politik zemí Evropské unie. Na řešení problému by se měly podílet v součinnosti orgány veřejné správy, komunitní organizace i cílové skupiny ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením. Provedené šetření reflektuje problematiku z pohledu těchto základních komunitních aktérů a snaží se identifikovat společné sdílené kroky, které by vedly ke zmírnění projevů sociálního vyloučení. Z šetření vyplynulo, že mezi aktéry většinou není nastaven systém efektivní komunikace, jejich představy i použité nástroje vedoucí k sociálnímu začleňování nejsou jasně artikulovány v podobě komunitního plánu nebo se nesetkávají.

Klíčová slova:

sociální vyloučení, sociální práce, komunitní práce, komunitní aktéři

s. 127–136