Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na prevenci sociálních patologií v praxi – České Budějovice

David Urban, Alena Kajanová

Medailon autorů:

Mgr. David Urban je studentem kombinované formy doktorského studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a odborným asistentem na katedře supervize a odborné praxe Zdravotně sociální fakulty a na katedře praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se především problematikou romské menšiny. Kontakt: Kanovnická 12, 370 01 České Budějovice, e-mail: durban@zsf.jcu.cz

Mgr. Alena Kajanová je studentkou prezenční formy doktorského studia na katedře sociální práce a sociální politiky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se především problematikou romské menšiny, subkultur a sociální antropologií. Kontakt: Břilice 175, 379 01 Třeboň, e-mail: ali.kajanova@email.cz

Oba autoři jsou spoluřešiteli projektu GAČR č. 403/07/03356 „Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice“.

Anotace:

Článek se zabývá aktuální situací sociálně vyloučené romské lokality v Českých Budějovicích. Sociální vyloučení je v současné době jedním z nejdiskutovanějších témat na poli sociální práce s romskou menšinou a sociální práce vůbec. Článek reflektuje problematiku z několika pohledů, včetně samotných vyloučených osob. Snaží se zachytit a konkrétně popsat jednotlivé aspekty sociální exkluze a dalších jevů typických pro popisovanou lokalitu.

Klíčová slova:

sociální exkluze, sociálně vyloučené lokality, Romové, sociální práce,  sociální patologie

s. 56–68