Spolupráce s pracovníky OSPOD očima pracovníků dětských domovů

Veronika Štenclová

Mgr. Veronika Štenclová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Objektem jejího odborného zájmu je práce s dětmi, mládeží a dospělými ohroženými rizikovým chováním a výchovná práce v zařízeních ústavní a ochranné výchovy.

Abstrakt
CÍLE: Cílem textu je představit nazírání ředitelů a pracovníků dětských domovů na spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí při řešení životních situací dětí, jež jsou z nejrůznějších důvodů umístěné v ústavních zařízeních. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na téma je nahlíženo v souladu s vymezením činností sociálních pracovníků OSPOD při práci s ohroženými dětmi a pracovníků v dětských domovech. METODY: Informace byly získány polostrukturovanými rozhovory s vychovateli a prostřednictvím otevřené otázky v dotazníku, určeného pro vedoucí pracovníky dětských domovů. VÝSLEDKY: Byly identifikovány základní kategorie reflektující úskalí při dosahování společných cílů sociálních pracovníků a zaměstnanců dětských domovů. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě reflexe by bylo možné stanovit teorii dobré praxe.

Klíčová slova
dětské domovy, multidisciplinarita, ohrožené děti, sociálně-právní ochrana dětí, spolupráce

s. 40-56

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné