Streetwork a harm reduction v pomoci závislému klientovi OZ Prima v Bratislave

Barbora Kuchárová, Michal Oláh

Medailon autora:

Mgr. Barbora Kuchárová je klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou, v súčasnosti pracuje ako výkonná riaditeľka OZ Prima v Bratislave. Pôsobí v rôznych komisiách a radách v oblasti redukcie požiadaviek po drogách, ako trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požiadavky po droge a je tiež externou spolupracovníčkou Katedry sociálnej práce, ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Kontakt: barbora@t-zones.sk.PhDr. Michal Oláh, PhD., h. doc., je sociálnym pracovníkom, psychoterapeutom a supervízorom, v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na PBF PU v Prešove a vedúci Katedry sociálnej práce v ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove, kde prednáša problematiku sociálneho poradenstva a supervízie, terénnej sociálnej práce s rizikovým klientom a teórie sociálnej práce. Pracuje tiež ako supervízor street a harm reduction organizácií. Kontakt: molah@post.sk, +421 903 247 358.

Abstrakt:

V našom príspevku chceme čitateľovi priblížiť problematiku práce so závislými so zameraním na injekčných užívateľov drog pomocou nami vymedzených metód. V texte prezentujeme vybrané výsledky prieskumu realizovaného za účelom zmapovania rozsahu činností OZ Prima, ktoré pôsobí ako mimovládna nezisková organizácia združujúca profesionálov a dobrovoľníkov, ktorej cieľom je prispieť k riešeniu drogovej problematiky, a to s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti redukcie požiadavky po droge. Občianske združenie Prima vzniklo v roku 1998. Od svojho vzniku až doteraz pôsobí v problematike drogových závislostí, a to predovšetkým v oblasti: • „harm reduction“ – redukcie škôd spôsobených s užívaním drog, • primárnej prevencii. Cieľom OZ Prima je: • minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog a prostitúciou, • prevencia šírenia HIV, hepatitídy a iných infekčných ochorení, • motivovať klientov k menej rizikovému užívaniu drog a bezpečnému sexu, • nadviazanie kontaktu s cieľovou skupinou a motivovať ju pre postupné zaradenie sa do majoritnej spoločnosti.

s. 68 – 74