Štýly vzťahovej väzby u adolescentov a ich súvislosť s radikalizáciou a extrémizmom

Lucia Tóthová

Mgr. Lucia Tóthová, PhD., ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, smeruje optiku svojej vedeckovýskumnej činnosti k rizikovému správaniu. Zameriava sa tiež na témy prepájajúce sociálnu prácu a zdravotnícky sektor, s orientáciou na pacientov s onkologickou diagnózou a ľudí s poruchami sluchu ako klientov sociálnej práce.

Abstrakt
CIELE: Cieľom predkladaného textu je popísať a zistiť súvislosť medzi vzťahovou väzbou a rizikovým správaním u adolescentov, s prioritnou orientáciou na radikalizáciu a extrémizmus ako jednu z foriem rizikového správania. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Vývoj vzťahovej väzby prekračuje detstvo, pričom zásadné zmeny nastávajú počas dospievania, kedy zároveň dochádza k redefinícii vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. U ľudí s neistou vzťahovou väzbou dochádza, na základe dostupnosti primárnych opatrovateľov v detstve a ich schopnosti reagovať, k vytvoreniu alternatívnych sekundárnych stratégií, ktoré prispievajú k psychologickým a sociálnym problémom, ku ktorým sú zaradené aj rôzne formy rizikového správania. METÓDY: Výskum bol realizovaný v rámci kvantitatívnej výskumnej stratégie. Vybrané metodiky boli vo forme dotazníkovej batérie respondentom distribuované cez online platformu a vyhodnocovaných bolo 335 dotazníkov. VÝSLEDKY: Výsledky indikujú zvýšenú mieru neistej vzťahovej väzby u vzorky adolescentov. Využitím Spearmanovho korelačného koeficientu bola preukázaná negatívna korelácia medzi neistou vzťahovou väzbou a radikalizáciou a extrémizmom. Z hľadiska sily bola korelácia slabá a štatisticky významná. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Sociálna práca ako pomáhajúca profesia má svoje miesto aj v oblasti radikalizácie. Štýl pripútanosti sa javí ako jeden z push-pull faktorov radikalizácie a extrémizmu. Ak sociálni pracovníci dokážu pochopiť tieto faktory, v predkladanom texte predstavené ako stratégie pripútania do sociálnych vzťahov, ktoré človek používa, dokážu pochopiť správanie, ktoré z toho môže vyplynúť.

Kľúčové slová
adolescent, vzťahová väzba, rizikové správanie, radikalizmus, extrémizmus

s. 23-39

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné