Teoretické východiská skúmania starostlivosti o seba a rizikového správania u adolescentov

Vladimír Lichner, Františka Petriková, Eva Žiaková

Mgr. Vladimír Lichner, PhD., je odborným asistentom a pôsobí na Katedre sociálnej práce na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výskumne sa zaoberá starostlivosťou o seba, rizikovým správaním. Pedagogicky sa orientuje na teoretické, metodologické a štatistické aspekty vedy o sociálnej práci a taktiež aj na sociálno-patologické fenomény rôznych cieľových skupín sociálnej práce.

Mgr. Františka Petriková pôsobí ako interná doktorandka na Katedre sociálnej práce na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje starostlivosti o seba so zameraním na redukciu rizikového správania v rôznych cieľových skupinách sociálnej práce.

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., pôsobí ako vedúca Katedry sociálnej práce na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od roku 2008. V pedagogickej činnosti sa orientuje na psychologické aspekty sociálnej práce; vo vedeckovýskumnej činnosti na problematiku osamelosti v súvislosti s onkologickými ochoreniami, závislosťami a príčinami porúch správania rizikových klientov. Je členkou výboru Asociácie vzdelávateľov sociálnej práce na Slovensku; členkou skupiny v rámci grantovej agentúry Vega. Je zároveň členkou vedeckých rád ako aj členkou komisie pre udeľovanie vedeckých hodností PhD. v odbore sociálna práca na slovenských univerzitách.

Abstrakt

CIEĽ: Cieľom je prezentovať teoretické koncepty starostlivosti o seba v súvislosti s rizikovým správaním adolescentov. Zamerali sme sa i na vymedzenie prevencie, ako jednej zo súčastí starostlivosti o seba. Samotná starostlivosť o seba prispieva k celkovej psychickej a fyzickej pohode a zdravému vývinu prostredníctvom skvalitňovania životného štýlu (Lovaš, 2017). Jedným z cieľov predkladaného príspevku je predložiť metodologické východiská v podobe prehľadovej štúdie v skúmanej problematike. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Za východiskovú teóriu považujeme Bronfennbrenerovu ekosystémovú teóriu (Bronfennbrener 1989), ktorú môžeme spájať s problematikou starostlivosti o seba v období adolescencie. Teoretický rámec príspevku vychádza zo starostlivosti o seba v kontexte iných cieľových skupín. METÓDA: Je to analýza teoretických východísk a metaanalýza zrealizovaných štúdií a následne deduktívny prístup, ktorý vedie k teoretickým vymedzeniam preventívneho programu. Výsledkom predkladaného príspevku je prehľad skúmanej problematiky, z ktorej vzišiel teoretický návrh programu zameraného na zvyšovanie starostlivosti o seba. Ďalším z výsledkov predkladaného príspevku je otvorenie nových možností sociálnej práce s danou cieľovou skupinou. VÝSLEDKY: Metaanalýza preukázala, že absolvovaním rôznych záujmových či tréningových programov zameraných na starostlivosť o seba sa zvyšoval záujem o seba samého u respondentov. Na základe toho starostlivosť o seba pôsobí preventívne ako reduktor rôznych rizikových prejavov správania. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Za významné implikácie patriace k sfére sociálnej práce považujemenajmä prínos nových metód práce s touto cieľovou skupinou. Rozšírenie metód a postupov práce s adolescentmi môže v sociálnej práci rozšíriť možnosti riešenia problémov spájaných s obdobím adolescencie. Hoci je rizikové správanie zaužívaným pojmom, starostlivosť o seba v prepojení s rizikovým správaním otvára nové riešenia, ale i uplatnenia sféry starostlivosti o seba v prevencii rizikového správania u adolescentov v kontexte sociálnej práce.

Kľúčové slová

prevencia, starostlivosť o seba, rizikové správanie, adolescenti, zdravotný aspekt

s. 57-75

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné