„V trojím ohni“: Mocenský vztah sociálního pracovníka ke klientovi

Miroslava Janoušková

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková absolvovala magisterská studia sociální práce a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době studuje doktorát tamtéž na sociologii a věnuje se výzkumu institucionálního vývoje péče o duševní zdraví. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s duševním onemocněním v organizaci Fokus.

Anotace:

Postmoderní přístupy v sociální práci zdůrazňují fakt, že uplatňování moci je neoddělitelnou součástí sociální práce. Tento text je příspěvkem do širší diskuse o roli a významu moci ve vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Snaží se zdůraznit téma moci v sociální práci a nezbytnost její reflexe sociálními pracovníky. Soustřeďuje se na jednostranný mocenský vztah sociálního pracovníka vůči klientovi. Příspěvek zkoumá cíle sociálních pracovníků a mocenské prostředky, které využívají k jejich dosahování. Zároveň se zaměřuje na racionalizace, které sociální pracovníci využívají pro legitimizování svých cílů a prostředků. Teoretickými východisky jsou koncepty normalizace, pastýřské moci a znalostní moci Michela Foucaulta a symbolické moci Pierra Bourdieuho. Článek je teoreticko-empirického charakteru. Výzkum a sběr dat byl proveden mezi sociálními pracovníky, kteří pracují v organizacích poskytujících sociální služby pro děti a mládež.

Klíčová slova:

moc, symbolická moc, znalostní moc, normalizace, legitimace

s. 85–98