Veřejné opatrovnictví versus sociální práce: interpretace kumulací obou funkcí sociálními pracovníky

Lubica Juríčková, Rostislav Pěch

PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Ústavu veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se dlouhodobě výzkumně zabývá zejména zdravotní a sociální péčí o dospělé osoby s omezenou svéprávností a veřejným opatrovnictvím.

Mgr. Rostislav Pěch absolvoval Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci magisterského studia zkoumal veřejné opatrovnictví vykonávané na úřadech v Moravskoslezském kraji a v roce 2020 úspěšně obhájil diplomovou práci s názvem „Sociální pracovník ve funkci veřejného opatrovníka“.

Abstrakt
CÍLE: Text tohoto příspěvku prezentuje výkon veřejného opatrovnictví se zaměřením na kumulaci funkcí veřejného opatrovníka s funkcí sociálního pracovníka. Článek přináší odpověď na otázku: Jak sociální pracovníci vybraných obcí Moravskoslezského kraje, kteří současně vykonávají funkci veřejného opatrovníka, interpretují kumulaci obou funkcí ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem práce je koncept case managementu. Kumulace obou funkcí je jednou z možných podob, jak case management naplňovat. METODY: S přihlédnutím k výzkumné otázce byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie s využitím metody polostrukturovaného rozhovoru se čtrnácti veřejnými opatrovníky, kteří v době výzkumu (2018–2019) vykonávali kumulovanou funkci. VÝSLEDKY: Veřejní opatrovníci ze zkoumaného vzorku využívají case manažerský přístup v práci s opatrovancem, aniž by metodu case management výslovně pojmenovali. Používání case managementu v kumulované funkci vychází zejména z potřeby koordinovat aktivity směřující ku prospěchu opatrovance a z potřeby hájení práv opatrovance. Spojení výkonu činností sociální práce s výkonem veřejného opatrovnictví na obecních úřadech je problematické, neboť se jedná o dvě rozdílné profese, s rozdílnými zdroji financování. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Vodítkem při výkonu veřejného opatrovnictví by vytvoření sjednocujícího právního dokumentu bylo užitečné. S tím souvisí i nutnost znovu „zviditelnit“ užitečnost case managementu pro opatrovance a etablovat case management jako samostatnou disciplínu v rámci pomáhajících profesí.

Klíčová slova
veřejné opatrovnictví, veřejný opatrovník, opatrovanec, sociální práce, sociální pracovník, kumulovaná funkce

s. 102-116

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné